ගමරාළ

7:46 PM
ගමරාළ අපේ සිංහල ජනකතාවල එන සුළභ චරිතයකි. රජු, ප‍්‍රාදේශීය නායකයා, ස්වාමීයා, මූලිකයා යන අර්ථය ‘‘රාළ’’ යන පදයෙහි ගැබ් වී ඇත. පුරාණයේ ඇතැම...
ගමරාළ ගමරාළ Reviewed by Admin on 7:46 PM Rating: 5

ඔංචිලි වාරම්

6:48 AM
සිංහල අවුරුදු දිනවල ‘‘වැල් ඔංචිල්ලා’’ පැදපැද වාරම් (=සීපද) කියකියා පී‍්‍රත වීම් කුඩා ගැහැනු පිරිමි ළමයින් උත්සව පැවැත්වීමේ විශෙෂ අංගයකි...
ඔංචිලි වාරම් ඔංචිලි වාරම් Reviewed by Admin on 6:48 AM Rating: 5

රබන් කෙළිය

6:33 AM
උත්සව කාලවල - විශේෂයෙන් සිංහල අවුරුදු දා (=ජාතිකෝත්සව දින) රබන් ගැසීම ගැහැනු පිරිමි දෙපක්ෂයටම විනෝදාත්මක කී‍්‍රඩාවකි. කෙළිදෙලෙන් රබන් ක...
රබන් කෙළිය රබන් කෙළිය Reviewed by Admin on 6:33 AM Rating: 5

එළුවන් ගැනීම

11:14 AM
මේ වැල මොකදෝ? දම්වැල මේ වැල මොකදෝ?කිරිවැල මේ වැල මොකදෝ? කිඳිවැල මේ වැල මොකදෝ? මදුවැල       උඩපනින් - තල්ල කැඩෙයි යටින් රිංගන් - ති‍ඹොල...
එළුවන් ගැනීම එළුවන් ගැනීම Reviewed by Admin on 11:14 AM Rating: 5

මී කෙළිය

12:53 AM
බ ම රු සිටිති උඩ මැසි මැසි                       මාලේ පි ච් ච මලටදෝ බඹරිඳු                              ආලේ ඒ ර න් කුමරිය පළදින් ...
මී කෙළිය මී කෙළිය Reviewed by Admin on 12:53 AM Rating: 5

ළමා ‍‍‍කෙළියක්

2:12 PM
මුත්තේ මුත්තේ ඇයි පොල් ගෙඩියක් කඩන්ටෙයි එපා නැට්ට කැරකුවා එහෙනම් කඩාපන් ගිඩිරින් ගිඩිරින් ගිඩිරින් පොල් ලෙලි ගහමු ලෙලි ගැහ...
ළමා ‍‍‍කෙළියක් ළමා ‍‍‍කෙළියක් Reviewed by Admin on 2:12 PM Rating: 5
Powered by Blogger.