කුරක්කන් කවි ‍| Kurakkan Kavi

10:40 PM
දුරුතු මහේ දී කැලයට වැදිලා මසක් පමණ කල් කැලවල් කොටලා මැදින් දිනේ දී වල් ගිනි තබලා කුරහන් ඉසිමුව කළුවර බලලා එල්ල වෙන්ට කවිකාර කීවෙ...
කුරක්කන් කවි ‍| Kurakkan Kavi කුරක්කන් කවි ‍| Kurakkan Kavi Reviewed by Admin on 10:40 PM Rating: 5

හේන් කෙටීමේ සීපද

4:44 PM
ඇත්ත තමා පවසන්නේ නියම කොට සත්ත ඇති නැකැත් සුබ තෝරා එවිට නිත්ත නිරන්තර දෙවියෝ මුදුන් කොට කැත්ත ගෙනැත් වල් ගෙවඩම...
හේන් කෙටීමේ සීපද හේන් කෙටීමේ සීපද Reviewed by Admin on 4:44 PM Rating: 5

කමත් කවි

6:40 AM
ගොයම් පාගන තැන කමත නමින් බැවහරයේ එයි. සමහර පළාත්වල ගොයම් පාගනු ලබන්නේ මිනිසුන් විසිනි. විශාල කුඹුරු යායවල ගවයන් ලවා ගොයම් පාගවති. කොළ...
කමත් කවි කමත් කවි Reviewed by Admin on 6:40 AM Rating: 5

පුරවැඩුමක්

5:56 AM
බලගහකන්දේ හිමවට කපා තනා එම විගසට මුල් බිජු වපුරයි හනිකට සතරවරම් දෙවියො ...
පුරවැඩුමක් පුරවැඩුමක් Reviewed by Admin on 5:56 AM Rating: 5

ගොයම් කවි

9:02 PM
ඉමිහිරි ගොයම් කවි කියමින් ගම්බද කෙත්වල ගොයම් කැපීම යල මහ දෙකේ ම කෙරෙන්නේ උත්සව විලාසයෙනි. කුඹුරු පමණක් නොව ගම් පෙදෙසම ගීතවත් වන ගොයම් ක...
ගොයම් කවි ගොයම් කවි Reviewed by Admin on 9:02 PM Rating: 5

වී ගොවිතැන

6:16 AM
වප් මඟුල් කවි කුඹුරු වැපිරීමට පිළියෙල කිරීමේ  උළෙල සීසෑම නමි. වප් මඟුල කියන්නේත් මෙයයි. කුඹුරු කෙටීමෙන් හෝ හරකුන් ලවා මැඩවීමෙන් හෝ න...
වී ගොවිතැන වී ගොවිතැන Reviewed by Admin on 6:16 AM Rating: 5
Powered by Blogger.